Träningslinjens inriktning

En stark grund i Ordet

Du får visshet om Bibelns tillkomst, dess auktoritet och tillförlitlighet. Du lär dig känna igen hur Ordet skall praktiseras i ditt eget och andras liv.

Personlig kärleksrelation med Jesus

Du får hjälp att lära känna Jesus personligt så att du kan höra hans röst och leva i hans ständiga närvaro med rätt drivkraft i ditt liv och din tjänst; kärleken.

Den helige Ande och Andens nådegåvor

Du kommer att bli trygg i hur Anden manifesterar sig, hans uttryckssätt och funktioner. Du får lära dig vilka Andens gåvor är, hur man gensvarar och samarbetar med Anden.

Själen och kroppens helande

Du lär känna Jesus som själens och kroppens läkare. Du får själv ta emot helande och upprättelse, och samtidigt bli tränad för att förmedla denna läkedom genom handpåläggning, samtal och förbön.

Jesu person och helandetjänst

Du kommer att få lära dig hur Jesus helade när han gick på jorden, hans inställning och attityd till de sjuka människorna. Du får lära dig varifrån sjukdomar kommer och olika sätt som helande förmedlas.

Personlighetens upprättelse

Du kommer att finna din unika personlighet och bli frimodig att bidra med dina gåvor. Du får veta mer om den nya skapelsens verklighet, rättfärdiggörelsen och att det förflutna inte har rätt att hindra dig.

Befrielsetjänst

Du kommer att få insikt om den osynliga världen, hur mörkrets makter och syndens nedbrytande krafter verkar. Du kommer att bli medveten om vilken stark auktoritet du har, grundad på Jesunamn och hans seger på Golgata. Du kommer att förstå din ställning i Kristus och det beskydd som finns i honom.

Bönetjänst

Du lär dig den inre bönen, hjärtats bön. Du blir en förebedjare som har kontakt med Guds hjärta, där barmhärtighet, uthållighet och frimodighet är viktiga ingredienser. Din bön kommer att grundas på Guds löften.

Praktik

Du kommer att få möjlighet att omsätta det du lär dig, i församlingen, helanderum, konferenser, på team och missionsresor. Du blir en ordets görare och inte bara dess hörare.

Årskurs 1

Ett år av träning, utrustning och eget helande och upprättelse. Du får en stark grund i bibelordet, du lär känna Jesus och utrustas i den helige Andes kraft.  Du får en grundutbildnig i kristen själavård.

Teori 

Grundutbildning i bibelordet men också temaundervisning, inspiration och praktisk handledning. Kurserna ger både fördjupning i vissa ämnen och en genomgång av Bibeln.

Hur kan praktiken se ut under ett bibelskoleår?

 • Egen förbön och befrielse från ockultism
 • Böneveckor
  • Egen förbön inom valt område
  • Förbönstjänst för andra elever som assistent. Kroppens och själens helande
  • Bön i grupp för hjälpsökande, utanför bönerummet. Träning i att ledas av Guds Ande och flöda i nådegåvorna.
 • Helandecenter
 • Helandedagar/ temahelandedagar
 • Helandekonferenser
 • Retreater på Sjöhamra gård 
 • Team
 • Trons bön. Kort förbön för hjälpsökande i konferenser och på teamresor.
 • Praktiskt arbete; t ex mötesvärd, bokshop och cafeteria.
 • Lovsångspraktik i bibelskolan, bönegrupp och team.

Blocköversikt:

Den Helige Ande – Rättfärdighet / försoningen – Befrielse – Själens helande – Bön – Ekonomi – Elevvårdsämnen – Församlingen – Helande – Ledarträning – Personlighetens upprättelse – Man/kvinna – äktenskapet – Själavård/rådgivning – Guds Ord – Tro – Drömmen – Team – Praktikämnen 

Årskurs 2

Årskurs 2 är en ledarutbildning och för dig som vill utvecklas och mogna som ledare. Du får en fördjupning i bibelordet och tränas i ledarskap. Du får också fördjupa dig inom olika områden i både teori och praktik.

Teori

Teorin består delvis av samma ämnen som du läst under årskurs ett, med en ännu djupare förankring i bibelordet. I tillägg kommer även ämnen som handlar specifikt om ledarskap och ansvarstagande.

Praktik
Praktiken har betoning på att utveckla andligt ledarskap i befrielse, helande och upprättelse av hela människan. Du tränas i att vara ledare i förbönssamtal. Du får predikoträna. Du kommer också att vara bönegruppsledare eller assistent. Praktiken görs på bibelskolan, Helandecentret, Helandedagar, konferenser, team- och missionsresor och i församlingen. Du som väljer lovsångstillval rustas till att förmedla helande och befrielse genom sången och musiken. Vid praktiktillfällena får du både kollektiv och individuell handledning.

LEDARTRÄNING I TEORI OCH PRAKTIK

Helandecenter

Teori: Själavård i församlingen/bland nyfrälsta, handledare/ledarfunktionen, bearbetning, fördjupning inom olika själavårdsområden.
Praktik: Ledare/handledare i själavårdsamtal, Helandecentrets administration och telefonsjälavård,  medarbetare i själavårdskurser som Församlingen Arken anordnar.

Mission/Evangelisation

Teori: Pionjärarbete, utpost, församlingsbyggande, missionshistoria, planering/uppföljning.
Praktik: Möjlighet till missions- och teamresor, närevangelisation

Ledare/Pastor

Teori: Kallelsen/tjänstegåvan, starta församling/organisation, församlingens struktur, livsstilsfrågor, diakoni, medarbetare, läroansvar, själavård i församlingen och  bland nyfrälsta.
Praktik: I församlingen Arken, i bibelskolans bönegrupper, predikoträning.

Retreat och konferens

Teori: Instruktioner om planering och genomförande.
Praktik: Egen retreatdag, förbereda och praktiskt genomföra en retreat/konferens i församlingen Arken.

Träningslinjen – Årskurs 3

Ett år där du får omsätta i praktiken allt det du har lärt dig under årskurs 1 och 2 genom att du tjänar i vårt växande och expanderande församlingsarbete, inom delegerat område. Praktik med teori och handledning.

Under årskurs tre fungerar du som en medarbetare i församlingen. Du lär dig att handleda andra, med inriktning på att tjäna i församlingsarbete.

Praktikområden

Tre halvdagar i veckan har du praktik inom valt område. Tider planeras i överenskommelse med dig och din handledare.
Exempel på praktikområden:

Undervisning

Tisdag eftermiddagar är obligatoriska för åk 3 elever, och innehåller oftast mentorsträffar med teori/undervisning i fördjupad ledarträning som styrker deras praktik.